De “Aanbieder
De vennootschap onder firma The Psychology Company V.O.F., gevestigd te (1077 XD) Amsterdam (Nederland) aan de Prinses Marijkestraat 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 342 761 27; en BVBA Dokter Jean Delbecq, met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Guido Gezellestraat 47, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0472.969.228;

De “Gebruiker
Iedere gebruiker (hierna “Gebruiker”) die zelfstandig of binnen een onderzoeksinstelling, zoals een dokterspraktijk, gebruik maakt van de software ontwikkeld door de Aanbieder, die toelaat om via internet bepaalde neuropsychologische testen uit voeren en de resultaten op een geautomatiseerde wijze te verwerken teneinde patiënten te kunnen onderzoeken op cognitieve achteruitgang.

Deze gebruikersvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen de “Aanbieder” en de “Gebruiker”. Het gebruik van het internetprogramma op Neurocenter.nl (hierna de “Software”) door de Gebruiker is onderworpen aan onderhavige Voorwaarden. De Gebruiker dient de Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de Software. Indien de Gebruiker zich niet akkoord verklaart met de inhoud van deze Voorwaarden mag de Software niet worden gebruikt door de Gebruiker.

Artikel 1. Het gebruik

1.1 De Aanbieder kent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, onoverdraagbare, niet voor

sublicentie vatbaar gebruik toe van de Software;
1.2 Voor de gebruik is geen vergoeding verschuldigd aan de Aanbieder;
1.3 De Software wordt door de Aanbieder ter beschikking gesteld aan de Gebruiker door middel van een Web Site waarop de Software is geïnstalleerd. De Web Site (en de software) blijft eigendom van de Aanbieder;
1.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Software te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te doen decompileren of na te bouwen, te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, dan wel aan een derde over te dragen;

Artikel 2. Eigendomsrecht

2.1 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle belangen en rechten met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software te allen tijde rusten bij de Aanbieder of bij derden die hun licenties hebben verstrekt;
2.2 De Aanbieder bevestigt dat de Software waardevolle eigendomsinformatie bevat. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Software en/of de bijgevoegde documentatie aan derden mee te delen.

Artikel 3. Risico-allocatie

3.1 Ondanks de inspanningen van de Aanbieder met betrekking tot de inhoud en werking van de Software, erkent en aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dat de Software (1) bugs kan bevatten en/of (2) inhoudelijke fouten of grammaticale onjuistheden kan bevatten;
3.2 De Aanbieder zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de vergoeding van enige schade, van welke aard ook, rechtstreekse of onrechtstreekse, die ontstaat uit het gebruik van de Software, waaronder begrepen tijdverlies, verlies van patiënten, winstderving, verlies van inkomsten,

verlies van gegevens, toename van de algemene kosten, de verstoring van een activiteit, vorderingen van derden of schade ingevolge vorderingen van derden, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten of verlies van kansen;
3.3 De Aanbieder zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele stoornissen aan de infrastructuur van de Gebruiker of van derden of als gevolg van problemen met de Software en/of het Internet;
3.4 De Gebruiker dient zelf de infrastructuur aan te schaffen die nodig is om de Software te kunnen gebruiken en dient zelf over de nodige goedkeuringen en rechten te beschikken of administratieve stappen te ondernemen (b.v. inzake bescherming persoonlijke levenssfeer van patiënten) om de testen uit te voeren en de resultaten ervan te verwerken en te verzenden.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1 Deze Overeenkomst geldt voor de duur van het gebruik en wordt van rechtswege beëindigd door het eindigen van het gebruik;

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1 De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke reden, van een deel van deze Overeenkomst, zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst.
5.2 De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Overeenkomst zal definitief worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.